Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đề xuất khen thưởng doanh nghiệp hoạt động du lịch thực hiện tốt nhiệm vụ

Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đề xuất khen thưởng doanh nghiệp hoạt động du lịch thực hiện tốt nhiệm vụ. Sở Du lịch có hướng dẫn số 1327/HD-SDL ngày 09/12/2019 hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019 đến các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019 và thực hiện đăng ký thi đua năm 2020.

Theo đó việc tổ chức bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng phải được thực hiện công khai, dân chủ, đoàn kết; không xét thi đua đối với các tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua ngay từ đầu năm. Lấy kết quả tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2019 để làm cơ sở xét bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho cá nhân, tập thể; Tổ chức bình xét thi đua cá nhân trước, lấy kết quả bình xét thi đua cá nhân để tổng hợp làm cơ sở bình xét thi đua tập thể; cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” phải có sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng sáng kiến Sở Du lịch xét, công nhận.

Công tác bình xét, đề nghị các cấp khen thưởng tổng kết năm 2019 gồm Bằng khen Tổng kết năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gồm Sở Du lịch: 02 tập thể và 02 cá nhân;01 tập thể ngoài ngành (cấp Sở, ban, ngành) có thành tích nổi bật đóng góp cho sự phát triển ngành du lịch tỉnh trong năm; Đối với doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh: 01 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành; 01 cơ sở lưu trú du lịch và 01 khu (điểm) du lịch; Bằng khen tổng kết năm 2019 của UBND tỉnh; Các hình thức xét đề nghị khen cao (Huân chương lao động các hạng :1,2,3; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; giấy khen của Giám đốc Sở Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp)

Tỷ lệ cơ cấu đối với các danh hiệu thi đua: Đảm bảo công nhận các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân và đề nghị khen thưởng theo đúng tỷ lệ, cơ cấu quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Cá nhân, tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong năm không cơ cấu tỷ lệ % đạt được trong tổng số, cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không quá 30% trong số tập thể đạt danh hiệu ” Lao động tiên tiến”; Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó: 20% là đối tượng cán bộ lãnh đạo (Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương), 40% là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, 40% là đối tượng không giữa chức vụ.
Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Đối tượng bình xét thi đua, khen thưởng: Chú trọng khen thưởng cho các cá nhân là chuyên viên, nhân viên, người trực tiếp lao động, sản xuất và các tập thể nhỏ. Quan tâm khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều khó khăn, yếu kém nhưng thông qua thực hiện các phong trào thi đua đã phấn đấu vươn lên. Để đảm bảo tính tiêu biểu trong đội ngũ cán bộ công chức, người lao động và cán bộ lãnh đạo các cấp, Sở Du lịch yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương chia ra các nhóm đối tượng để so sánh, lựa chọn đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng: Văn bản đề nghị của Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp; biên bản họp xét thi đua của phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp; Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị thực hiện theo mẫu quy định Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Riêng đối với Doanh nghiệp du lịch, ngoài hồ sơ tại mục như trên, phải có Giấy xác nhận của cơ quan thuế nơi doanh nghiệp thực hiện thuế và giấy xác nhận đóng các loại bảo hiểm cho người lao động tính đến thời điểm gửi hồ sơ khen thưởng.

Thời gian trình hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và đề nghị các cấp khen thưởng: Hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2019 gửi về Văn phòng Sở Du lịch trước ngày 15/12/2019. Hồ sơ đề nghị đến Sở Du lịch sau ngày 15/12/2019, Sở không tiếp nhận vì không thực hiện thời gian đúng theo quy định của tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, nội dung các chỉ tiêu thi đua, đăng ký thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua và phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần phát triển ngành nói riêng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2020 và của cả giai đoạn 2016-2020.Thời gian tổ chức đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2020 được thực hiện hoàn thành trong tháng 02/2020. Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh trước ngày 15/3/2020./.
Xem thêm: Vũng Tàu hướng đến Thành phố du lịch sạch, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21.
Nguồn: Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu

Đánh giá và nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *